O NAMA

U svrhu poticanja razvoja i rasta hrvatskog gospodarstva, Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske odlučilo je grupirati sve javne, privatne i znanstveno-istraživačke predstavnike u inovativnim sektorima, a sve u cilju jačanja konkurentnosti hrvatskih tvrtki, a posljedično i hrvatskog gospodarstva i društva u cjelini. Na osnovi prikupljenih analitičkih podataka i kao rezultatom detaljnog mapiranja postojećih klastera u Republici Hrvatskoj, identificirano je 12 prioritetnih i potencijalnih industrijskih sektora hrvatskog gospodarstva – među njima i sektor obrambene industrije.

Zašto klasteri konkurentnosti?

Temeljni razlog zbog kojeg se krenulo u pravcu sektorske specijalizacije regija proizlazi iz činjenice niske konkurentnosti hrvatske ekonomije te visokih regionalnih dispariteta unutar Republike Hrvatske. S obzirom na nastojanje da svoje gospodarstvo i tržište integrira u globalni kontekst, Republika Hrvatska mora osigurati uvjete da se svi dijelovi zemlje mogu natjecati u tom okružju. Iskustvo Europske unije pokazuje kako je najbolji instrument za specijalizaciju i jačanje konkurentnosti regija uspostava klastera za sektore koji imaju potencijal biti konkurentni na globalnom tržištu. Razvoj klastera konkurentnosti omogućuje umrežavanje javnog, privatnog i znanstveno-istraživačkog sektora („Triple Helix“) te na taj način dovodi do povećanja konkurentnosti.

Pravna osnova i djelokrug

Klasteri konkurentnosti u Republici Hrvatskoj zamišljeni su kao neprofitne organizacije koje okupljaju i umrežavaju sve najbolje gospodarstvenike u određenom sektoru – male, srednje i velike poduzetnike, znanstveno-istraživačke institucije koje svojim kapacitetima i znanjem mogu dati podršku pojedinom Sektoru te predstavnike regionalne i lokalne samouprave koja ima intenciju podržati razvoj pojedinog industrijskog sektora na svojem području. Cilj je bio uspostaviti sinergiju svih relevantnih dionika pojedinog industrijskog sektora u cilju definiranja zajedničkih strateških smjerova i vizije za svaki pojedini industrijski Sektor te dati podršku učinkovitom umrežavanju na identifikaciji strateških projekata (pogotovo onih usmjerenih na istraživanje i razvoj) važnih za jačanje konkurentnosti pojedinog sektora na nacionalnoj i globalnoj razini.

Hrvatski klaster konkurentnosti obrambene industrije predstavlja formalno udruženje svih dionika (a primarno industrijskih) koji svojim aktivnostima i djelatnostima daju podršku obrambeno-sigurnosnom sustavu Republike Hrvatske ali i EU. Klaster je formalno osnovan 06. Svibnja 2013. godine po konceptu trostruke uzvojnice (eng.Triple Helix) te obuhvaća suradnju privatnog sektora, akademske zajednice te javne i regionalne samouprave u cilju podizanja konkurentnosti obrambeno-sigurnosne industrije RH kroz ulaganja u istraživačko-razvojne projekte i nove tehnologije.

Djelovanje samog Klastera usko je povezano sa provođenjem industrijskih politika RH (Industrijske Strategije RH 2014-2020), inovacijskih politika (Strategije poticanja inovacija RH 2014-2020) te provedbom Strategije pametne specijalizacije (S3), gdje Klaster djeluje kao jedan od važnijih provedbenih instrumenata.


 

Uvodna riječ predsjednika

Proizvodnja obrambeno-sigurnosnih sredstava na svjetskoj razini zahtjeva korištenje najmodernijih tehnologija obzirom da ova vrst industrije ne tolerira polovična i nekompletna rješenja i proizvode. Proizvodi i usluge ovog industrijskog sektora doslovce spašavaju ljudske živote i traže maksimalnu terensku pouzdanost i sigurnost. Sam sektor obrambeno-sigurnosne industrije može predstavljati temelj konkurentnog gospodarstva obzirom da razvijena obrambeno-sigurnosna industrija može komplementarno na sebe vezati i ostale grane industrije. Također, tehnologije koje se koriste u obrambenoj industriji potiču napredak tehnologija i u dijelu industrije koje nazivamo civilna industrija (primjer je korištenje karbonskih materijala čiji je razvoj krenuo iz sektora obrambene industrije)

Obrambena industrija u Republici Hrvatskoj može i mora postati jedan od motora koji će povući naprijed cjelokupno gospodarstvo naše Domovine. Sektor obrambeno-sigurnosne industrije Republike Hrvatske nastao je u Domovinskom ratu te je u najzahtjevnijim uvjetima stvorena zavidna baza dobavljača koji su mogli brzo i efikasno odgovoriti na potrebe djelovanja oružanih snaga RH na terenu, u pravim ratnim uvjetima. To iskustvo i znanje nemjerljiv je potencijal za buduća ulaganja. Od kraja Domovinskog rata i postupnog smanjenja potreba za sredstvima i opremom za obranu i sigurnost, ljudski i tehnički potencijali u području istraživanja i razvoja u obrambenoj industriji u Republici Hrvatskoj su u stalnom padu. Razlozi za to su višestruki i povezani, od boljih mogućnosti u drugim industrijama, boljih ponuda u inozemstvu pa do stvorene političke imaginacije opće sigurnosti ulaskom RH u okrilje ključnih EU integracija (NATO i EU) .

Vidljivo je ipak na primjerima ostalih gospodarski uspješnih zemalja, da se financijska sredstva za opremanje vlastitih obrambeno-sigurnosnih snaga i kapaciteta maksimalno preusmjeravaju prema kapacitetima vlastitog gospodarstva. Time se ojačava tehnološka baza, razvojno-istraživački i znanstveni potencijali, dok prvenstveno i najvažnije vlastiti obrambeno-sigurnosni sustav dobiva kvalitetna sredstva i proizvode, u čijem su osmišljavanju direktno participirali.

Hrvatska obrambena industrija dugo je bila u prilično nezavidnom položaju, jer se nije uspjelo jasno definirati različita uloga države kao vlasnika, ključnog brokera, kupca, regulatora i poslovnog promotora. Problem je nastajao i na razini EU unutar kojih pravila nije bilo dostupno niti moguće financirate određene razvojne programe povezane s dionicima sektora obrambeno-sigurnosnih industrija. Ipak, najnovija tehnološka dostignuća te nužnost korištenja svih dostupnih tehnologija za unapređenje razvoja društava dovelo je i do otvaranja mogućnosti za obrambeno sigurnosnu industriju. Također, ne možemo ne spomenuti sve veću i realnu opasnost od terorizma i ostalih sigurnosnih ugroza kojim je opterećen Svijet u cjelini.

Za suočavanje sa sigurnosnim rizicima, potencijalnim ugrozama i potrebama, nužno je aktivirati dostupne vlastite sposobnosti i resurse, te koordinirano djelovati na rješavanju istih komplementarnim aktivnostima i programima.

Naša vizija u klasteru konkurentosti obrambene industrije je potaknuti inventivnost domaćih znanstvenih i proizvodnih resursa za aktiviranje u području obrane i sigurnosti te povećati udio troškova za istraživanje i razvoj za razvoj novih obrambeno-sigurnosnih proizvoda i usluga. Svojim djelovanjem kao Klaster dionika obrambeno-sigurnosne industrije, dokazali smo naše kapacitete te smo prepoznati u nekoliko ključnih strateških dokumenata važnih za razvoj RH, poput; Strategije poticanja inovacija RH 2014-2020, te Strategije pametne specijalizacije. Upravo kroz Strategiju pametne specijalizacije jasno je vidljiva snaga i kapacitet te područja interesa za daljnji razvoj obrambeno-sigurnosne industrije RH.

Jedan od naših glavnih ciljeva je služiti kao stalna platforma za podršku i razmjenu ideja između gospodarskih subjekata koji se bave obrambeno-sigurnosnom proizvodnjom te znanstvenih i državnih institucija u cilju proizvodnje novih proizvoda i usluga koji rješavaju pitanja i trenutno identificirane sigurnosne ugroze za društva. Također, naš cilj je i izražavanje jedinstvenog stava prema resornim državnim institucijama i donosiocima politika po pitanjima znanstvenih istraživanja, tehnološkog razvoja i modernizacije koji se tiču obrambeno sigurnosne industrije RH a na temelju njenih stvarnih kapaciteta i interesa dionika domaće industrije.

Za ostvarenje naših ciljeva organizirat ćemo nacionalne i međunarodne seminare i skupove, te se povezivati sa sličnim grupacijama i organizacijama u inozemstvu. Suradnja na području istraživanja i razvoja ključna je ostvarivanju tehnološkog napretka sveukupnog industrijskog sektora RH te ćemo tu vrst ulaganja i suradnje posebno poticati u interesu jačanja Hrvatskog gospodarstva.

 


 

Tijela Klastera konkurentnosti

 
Hrvatski klaster konkurentosti obrambene industrije u svojem se djelovanju oslanja na 3 ključna tijela koja osiguravaju provođenje odluka i aktivnosti od interesa svih dionika.

Skupština Hrvatskog klastera konkurentosti obrambene industrije
 • Skupština je najviše tijelo upravljanja Hrvatskim klasterom konkurentnosti obrambene industrije, a čine je predstavnici redovitih članova Udruge.
 • Redovitim članom Udruge (Hrvatski klaster konkurentosti obrambene industrije) postaje se Zahtjevom za prijem u članstvo Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrije
 • Prijem u članstvo Udruge odobrava Upravni odbor Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrije
 • Članstvo u Udruzi je besplatno
 • Redoviti članovi Hrvatskog klastera konkurentosti obrambene industrije mogu biti:
  • Poduzetnici ili poslovni klasteri čije je područje djelatnosti komplementarno sa područjem djelovanja klastera konkurentnosti obrambene industrije**
  • Znanstveno-istraživačke institucije (Sveučilišta, Fakulteti, Zavodi, Instituti, privatne istraživačke organizacije, itd.) koje svojim programima i aktivnostima podržavaju djelovanja klastera konkurentnosti obrambene industrije**
  • Lokalna i područna (regionalna) samouprava, profesionalna organizacija, javna ustanova ili udruženje koje svojim radom pridonosi jačanju konkurentnosti klastera konkurentnosti obrambene industrije
 • Svaki redoviti član Skupštine Hrvatskog klastera konkurentnosti ima pravo glasa sukladno predviđenoj raspodjeli glasova definiranom Statutom Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrije
Upravni Odbor Hrvatskog klastera konkurentosti obrambene industrije
 • Upravni odbor ima 7 članova koje bira Skupština na vrijeme od 2 godine.
 • Predsjednik i dopredsjednik su po položaju članovi Upravnog odbora.
 • Uz predsjednika i dopredsjednika Upravni odbor sastavljen je od 1 predstavnika znanstveno-istraživačkog sektora, 3 predstavnika privatnog sektora ili poslovnih klastera, te 1 predstavnika profesionalne organizacije ili udruge koja svojim radom jača konkurentnost sektora.
 • Upravni Odbor Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrije donosi Odluke koje doprinose ostvarenju zacrtanih ciljeva Udruge temeljem usvojenog Godišnjeg Akcijskog plana aktivnosti i Plana rada
 • Odluke Upravnog Odbora se donose većinom glasova nazočnih članova
Predsjednik Hrvatskog klastera konkurentosti obrambene industrije
 • Udruga (Hrvatski klaster konkurentosti obrambene industrije) ima Predsjednika koji osigurava pravilan i zakonit rad Udruge
 • Predsjednika Udruge bira Skupština na vrijeme od 2 godine i može biti ponovno biran
 • Predsjednik Udruge ujedno je i Predsjednik Skupštine i Upravnog Odbora Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrije
 • Predsjednik Udruge zastupa Udrugu te odgovara za zakonitost rada Udruge
 • Predsjednik Udruge predsjeda sjednicama Skupštine i Upravnog Odbora te provodi Odluke istih tijela

 


 

Klaster konkurentnosti obrambene industrije – Zajednička misija

 

MISIJA

Zajednička suradnja svih ključnih dionika koji pridonose jačanju obrambeno-sigurnosnog potencijala i konkurentnosti RH s ciljem razvojnih ulaganja u nove tehnologije, inovativne proizvode sa izvoznim potencijalom i visokom dodanom vrijednošću te stvaranja efikasne i povezane industrijske baze proizvođača spremnih za dostavu integriranih obrambeno-sigurnosnih proizvoda i sustava konkurentnih i prepoznatih na globalnom tržištu

 

Suvremeni koncept pojma obrana

Pod suvremenom se obranom danas smatra ukupnost oružane, civilne i gospodarske obrane u uskoj suradnji svih aktera sigurnosne strukture: nositelja obrane i nositelja unutarnje sigurnosti. U tom smislu svako materijalno-tehničko sredstvo, oprema, uređaj, pribor, piće i hrana koji se mogu koristiti u svrhu obrane i sigurnosti te su proizvedeni sukladno specifičnim tehničkim standardima iz područja obrane i sigurnosti (poput MIL i NATO standarda kvalitete) može se smatrati obrambeno, a proizvođač navedenoga spada u obrambenu industriju.

Osnovni cilj HKKOI je pridonijeti ostvarivanju gospodarskog rasta kroz ciljana ulaganja u istraživanje i razvoj s ciljem razvoja novih proizvoda i tehnologija (pogotovo onih dvojne namjene, kibernetičke sigurnosti i protu-minskog programa) koje produciraju bolju konkurentnost proizvoda sektora, izvozni fokus, prepoznatljivost proizvoda i usluga u EU i svjetskim okvirima, zapošljavanje i formiranje visoko-kvalificiranih kadrova.

Ostali ciljevi djelovanja Klastera konkurentnosti obrambene industrije su:

 1. jačanje konkurentnosti sektora obrambene industrije kroz unapređenje postojećih tehnologija i znanja te razvoj konkurentskih prednosti u EU okruženju,
 2. fokusiranost prema istraživačko-razvojnim i inovacijskim projektima koji mogu dati dodatnu vrijednost sektoru,
 3. identifikacija tehnologija i razvojnih smjerova potrebnih za ravnopravnu utrku sa EU konkurencijom,
 4. pozicioniranje i brendiranje cjelokupnog sektora u EU ali i svjetskim okvirima
 5. podrška nositeljima obrambenih i sigurnosnih politika u definiranju dugoročnih razvojnih smjerova i zakonodavnih okvira od interesa za dionike sektora obrambene industrije

 


 

Budućnost klastera obrambene industrije

 
Budući razvoj Klastera konkurentosti obrambene industriju usko je povezan sa procesom poduzetničkog otkrivanja koji je jedan od važnijih preduvjeta kontinuiranog razvoja Strategije pametne Specijalizacije RH (RIS 3).

Najvažniji ciljevi u budućem razdoblju:

 • Priprema projekata u okviru financijske perspektive korištenja ESI fondova 2014-2020
 • Posebno identificiranje strateških (CEKOM) i kolaborativnih projekata kroz provedbu Specifičnog cilja 1b2 Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014-2020
 • Poticanje umrežavanja i suradnje na zajedničkim (kolaborativnim) projektima s ciljem stvaranja novih proizvoda i usluga povezanih sa odgovorima na trenutne sigurnosne izazove za EU ali i cijeli Svijet
 • Rad na stvaranju inovativnog i poticajnog eko sustava za razvoj novih kompanija (SME)

Podrška samom Sektoru usmjeravat će se na slijedeće:

 • Izradu analiza, business forecasta i market trendova u globalnom okruženju
 • Pomoć u Izvozu – definiranje jedinstvene izvozne strategije fokusirane na cijeli sektor i dizanje branda cijelom sektoru
 • Provedba outreach kampanja na temelju gore definiranih tržišta i proizvoda
 • Brendiranje novih proizvoda i niša za sektor koji su rezultata ulganja u istraživanje i razvoj
 • Promicanje novih tržišnih niša
 • Trening i edukacija članstva i vodstva Klastera kroz certificiranu Klaster Akademiju
 • Sudjelovanje u mapiranju raspoloživih istraživačko- razvojnih i investicijskih kapaciteta u cilju izrade Tehnološke platforme za Tematsko područje SIGURNOST koja će iste kapacitete transparentno predstaviti i ponuditi svima na uvid

ŠESTAN-BUSCH d.o.o. -"Projekt multifunkcionalne zaštitne kacige"

Projekt multifunkcionalne zaštitne kacige kroz istraživačko-razvojne aktivnosti za cilj ima razviti novi proizvod za Sigurnost unutar civilne zaštite i spašavanja: multifunkcionalnu zaštitnu kacigu visokih tehničkih i tehnoloških karakteristika. Time se stvara preduvjet za odmicanje tvrtke Šestan Busch d.o.o iz segmenta proizvodnje obrambenih proizvoda prema više civilnoj komponentni u segmentu Sigurnosti

You have Successfully Subscribed!