O NAMA

 


 

Klaster konkurentnosti obrambene industrije – Zajednička misija

 

MISIJA

„Zajednička suradnja svih ključnih dionika koji pridonose jačanju obrambeno-sigurnosnog potencijala i konkurentnosti RH s ciljem razvojnih ulaganja u nove tehnologije, inovativne proizvode sa izvoznim potencijalom i visokom dodanom vrijednošću te stvaranja efikasne i povezane industrijske baze proizvođača spremnih za dostavu integriranih obrambeno-sigurnosnih proizvoda i sustava konkurentnih i prepoznatih na globalnom tržištu“

 

Zašto klasteri konkurentnosti?

Temeljni razlog zbog kojeg se krenulo u pravcu sektorske specijalizacije regija proizlazi iz činjenice niske konkurentnosti hrvatske ekonomije te visokih regionalnih dispariteta unutar Republike Hrvatske. S obzirom na nastojanje da svoje gospodarstvo i tržište integrira u globalni kontekst, Republika Hrvatska mora osigurati uvjete da se svi dijelovi zemlje mogu natjecati u tom okružju. Iskustvo Europske unije pokazuje kako je najbolji instrument za specijalizaciju i jačanje konkurentnosti regija uspostava klastera za sektore koji imaju potencijal biti konkurentni na globalnom tržištu.

Pravna osnova i djelokrug

Klasteri konkurentnosti u Republici Hrvatskoj početno su zamišljeni kao neprofitne organizacije koje okupljaju i umrežavaju sve najbolje gospodarstvenike u određenom sektoru – male, srednje i velike poduzetnike, znanstveno-istraživačke institucije koje svojim kapacitetima i znanjem mogu dati podršku pojedinom Sektoru te predstavnike regionalne i lokalne samouprave koja ima intenciju podržati razvoj pojedinog industrijskog sektora na svojem području. U svojem daljnjem radu, Klaster konkurentnosti obrambene industrije opredijelio se na model Inovacijskog klastera sa identificiranom organizacijom klastera koja koordinira svim aktivnostima članstva u korist članstva te predstavlja nosioca svih aktivnosti.

Osnovni cilj uspostave: Hrvatski klaster konkurentnosti obrambene industrije predstavlja formalno udruženje svih dionika (a primarno industrijskih) koji svojim aktivnostima i djelatnostima daju podršku obrambeno-sigurnosnom sustavu Republike Hrvatske ali i EU. Uspostava klastera konkurentnosti obrambene industrije omogućilo je umrežavanje javnog, privatnog i znanstveno-istraživačkog sektora („Triple Helix“) u cilju pripreme i provedbe istraživačko-razvojnih i inovacijskih projekata obrambeno-sigurnosne industrije RH, a što posredno vodi do jačanja konkurentnosti gospodarstva RH.

Klaster je formalno osnovan 06. Svibnja 2013. godine temeljem odluke samih dionika sektora, po konceptu trostruke uzvojnice (eng.Triple Helix) te obuhvaća suradnju privatnog sektora, akademske zajednice te javne i regionalne samouprave u cilju podizanja konkurentnosti obrambeno-sigurnosne industrije RH kroz ulaganja u istraživačko-razvojne projekte i nove tehnologije.

Djelovanje samog Klastera usko je povezano sa provedbom Strategije pametne specijalizacije (S3) te programiranjem financijske perspektive 2020-2030, gdje Klaster djeluje kao jedan od važnijih provedbenih instrumenata.


 

Predsjednik HKK Obrambene industrije Goran Basarac
Uvodna riječ predsjednika

Naša vizija u klasteru konkurentosti obrambene industrije je konstatno poticati inovativnost domaćih znanstvenih i proizvodnih resursa za aktiviranje u području obrane i sigurnosti te povećati udio troškova za istraživanje i razvoj za razvoj novih obrambeno-sigurnosnih proizvoda i usluga. Svojim djelovanjem u financijskoj perspektivi 2014-2020 dokazali smo naše kapacitete te smo prepoznati u nekoliko ključnih strateških dokumenata važnih za razvoj RH, poput; Strategije poticanja inovacija RH 2014-2020, te Strategije pametne specijalizacije RH 2016-2020.

Jedan od naših glavnih ciljeva je služiti kao stalna platforma za podršku i razmjenu ideja između gospodarskih subjekata koji se bave obrambeno-sigurnosnom proizvodnjom te znanstvenih i državnih institucija u cilju proizvodnje novih proizvoda i usluga koji rješavaju trenutne i buduće sigurnosne ugroze za društvo u cjelini. Također, naš cilj je i izražavanje jedinstvenog stava prema resornim državnim institucijama i donosiocima politika po pitanjima znanstvenih istraživanja, tehnološkog razvoja i modernizacije koji se tiču obrambeno sigurnosne industrije RH a na temelju njenih stvarnih kapaciteta i interesa dionika domaće industrije.

Suradnja na području istraživanja i razvoja ključna je ostvarivanju tehnološkog napretka sveukupnog industrijskog sektora RH te ćemo tu vrst ulaganja i suradnje posebno poticati u interesu jačanja Hrvatskog gospodarstva.

 


 

Tijela Klastera konkurentnosti

 
Hrvatski klaster konkurentosti obrambene industrije u svojem se djelovanju oslanja na 3 ključna tijela koja osiguravaju provođenje odluka i aktivnosti od interesa svih dionika.

Skupština Hrvatskog klastera konkurentosti obrambene industrije
 • Skupština je najviše tijelo upravljanja Hrvatskim klasterom konkurentnosti obrambene industrije, , a čine je predstavnici redovitih članova Udruge.
 • Redovitim članom Udruge (Hrvatski klaster konkurentosti obrambene industrije) postaje se Zahtjevom za prijem u članstvo Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrije te potpisivanjem Konzorcijskog Ugovora sa Klaster organizacijom
 • Prijem u članstvo Udruge odobrava Upravni odbor Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrije
 • Redoviti članovi Hrvatskog klastera konkurentosti obrambene industrije mogu biti:
  • Poduzetnici ili poslovni klasteri čije je područje djelatnosti komplementarno sa područjem djelovanja klastera konkurentnosti obrambene industrije
  • Znanstveno-istraživačke institucije (Sveučilišta, Fakulteti, Zavodi, Instituti, privatne istraživačke organizacije, itd.) koje svojim programima i aktivnostima podržavaju djelovanja klastera konkurentnosti obrambene industrije**
  • Lokalna i područna (regionalna) samouprava, profesionalna organizacija, javna ustanova ili udruženje koje svojim radom pridonosi jačanju konkurentnosti klastera konkurentnosti obrambene industrije
 • Svaki redoviti član Skupštine Hrvatskog klastera konkurentnosti ima pravo glasa sukladno predviđenoj raspodjeli glasova definiranom Statutom Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrije
Upravni Odbor Hrvatskog klastera konkurentosti obrambene industrije
 • Upravni odbor ima 9 članova koje bira Skupština na vrijeme od 3 godine.
 • Predsjednik i dopredsjednik su po položaju članovi Upravnog odbora.
 • Upravni Odbor Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrije donosi izvršne Odluke koje doprinose ostvarenju zacrtanih ciljeva Udruge temeljem usvojenog Godišnjeg Akcijskog plana aktivnosti i Plana rada
 • Odluke Upravnog Odbora se donose većinom glasova nazočnih članova
Predsjednik Hrvatskog klastera konkurentosti obrambene industrije
 • Udruga (Hrvatski klaster konkurentosti obrambene industrije) ima Predsjednika koji osigurava pravilan i zakonit rad Udruge
 • Predsjednika Udruge bira Skupština na vrijeme od 3 godine i može biti ponovno biran
 • Predsjednik Udruge ujedno je i Predsjednik Skupštine i Upravnog Odbora Hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrije
 • Predsjednik Udruge zastupa Udrugu te odgovara za zakonitost rada Udruge
 • Predsjednik Udruge predsjeda sjednicama Skupštine i Upravnog Odbora te provodi Odluke istih tijela
Suvremeni koncept pojma obrana

Pod suvremenom se obranom danas smatra ukupnost oružane, civilne i gospodarske obrane u uskoj suradnji svih aktera sigurnosne strukture: nositelja obrane i nositelja unutarnje sigurnosti.

U tom smislu svako materijalno-tehničko sredstvo, proizvod, usluga, software i računalni program, piće i hrana koji se mogu koristiti u svrhu obrane i sigurnosti te su proizvedeni sukladno specifičnim tehničkim standardima iz područja obrane i sigurnosti (poput MIL i AQAP standarda kvalitete) može se smatrati obrambeno, a proizvođač navedenoga spada u obrambenu industriju.

Osnovni cilj HKKOI je pridonijeti ostvarivanju gospodarskog rasta kroz ciljana ulaganja u istraživanje i razvoj s ciljem razvoja novih proizvoda i tehnologija (pogotovo onih dvojne namjene i kibernetičke sigurnosti) koje produciraju bolju konkurentnost proizvoda sektora, izvozni fokus, prepoznatljivost proizvoda i usluga u EU i svjetskim okvirima, zapošljavanje i formiranje visoko-kvalificiranih kadrova.

 


 

Budućnost klastera obrambene industrije

 
Budući razvoj Klastera konkurentosti obrambene industriju usko je povezan sa procesom poduzetničkog otkrivanja koji bi trebao kroz zajedničko djelovanje svih dionika (a pogotovo industrijskih) ostvarivati slijedeće:
  

 • Jačanje Klastera kao platformu za pružanje usluga pripreme dionika (pogotovo industrijskih) za prijavu na buduće dostupne programe financiranja i podrške na razini EU (Operativni programi 2020-2030, EDF, PESCO, H2020, …)
 • Konstantno stremiti, poticati i usmjeravati sektor obrambene industrije prema istraživačko-razvojnim i inovacijskim projektima koji mogu dati dodatnu vrijednost sektoru,
 • Podržavati nositelje obrambenih i sigurnosnih politika u kreiranju dugoročnih razvojnih smjerova i zakonodavnih okvira od interesa za dionike sektora obrambene industrije
 • Smišljanje i definiranje jedinstvene izvozne strategije fokusirane na cijeli sektor i dizanje branda cijelom sektoru uz provedbu ciljanih outreach kampanja na temelju gore definiranih tržišta i proizvoda
 • Promicanje novih tržišnih niša
 • Trening i edukacija članstva i vodstva Klastera kroz certificiranu Klaster Akademiju
 • Sudjelovanje u mapiranju raspoloživih istraživačko- razvojnih i investicijskih kapaciteta u cilju izrade Tehnološke platforme za Tematsko područje SIGURNOST koja će iste kapacitete transparentno predstaviti i ponuditi svima na uvid

ŠESTAN-BUSCH d.o.o. -"Projekt multifunkcionalne zaštitne kacige"

Projekt multifunkcionalne zaštitne kacige kroz istraživačko-razvojne aktivnosti za cilj ima razviti novi proizvod za Sigurnost unutar civilne zaštite i spašavanja: multifunkcionalnu zaštitnu kacigu visokih tehničkih i tehnoloških karakteristika. Time se stvara preduvjet za odmicanje tvrtke Šestan Busch d.o.o iz segmenta proizvodnje obrambenih proizvoda prema više civilnoj komponentni u segmentu Sigurnosti

You have Successfully Subscribed!