Prednosti članstva

Umrežavanje dionika za potrebe provedbe Projekata

Identifikacija strateških projekata

Internacionalizacija i brendiranje sektora

Lobiranje na regionalnoj, nacionalnoj i EU razini

Postani član

Imenovanje Predstavnika


Ključni proizvođači i proizvodi

Popis Članova hrvatskog klastera konkurentnosti obrambene industrije

ŠESTAN-BUSCH d.o.o.
Borovo d.d.
Krilo d.o.o.
DOK-ING d.o.o.
HS PRODUKT d.o.o.
NAMJENSKA PROIZVODNJA d.o.o.
PROTEKTA d.o.o.
ČATEKS d.d.
Galeb d.d.
Varteks PRO d.o.o.
Trans AvioTim d.o.o.
Minotehnika d.o.o.
TEH-PROJEKT INŽENJERING d.o.o.
AUDIO-VIDEO TREND d.o.o.
GALKO d.o.o.
Centar za istraživanje materijala METRIS
HCR-CTRO d.o.o. – Centar za testiranje, razvoj i obuku d.o.o.
RIZ Profesionalna elektronika d.o.o.
Industrijski park Nova Gradiška
STATIM d.o.o.
Adria-Mar Brodogradnja d.o.o.
M Adler D d.o.o.
IRI Centar d.o.o.
DATA LINK d.o.o.
Scout d.o.o.
DIV GRUPA d.o.o.
Marine and Energy Solutions DIV d.o.o.
BELINA d.o.o.

DEMIL TECH d.o.o.
MICRO-LINK d.o.o.
Odjeća d.o.o.
UTILIS d.o.o.
CS COMPUTER SYSTEMS d.o.o.
Pomorski centar za elektroniku d.o.o.
CASSIS OPREMA d.o.o.
Flammifer d.o.o.
HEMCO d.o.o.
GDi d.o.o.

HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA (HUP)
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA (HGK)
Tehnološki park Zagreb (Zagrebački inovacijski centar) – ZICER

Tekstilno-tehnološki fakultet u Zagrebu
Institut Ruđer Bošković (IRB)
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Brodarski institut d.o.o.
Institut za fiziku
Rudarsko-geološko-naftni fakultet u Zagrebu
Metalurški fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER)

Umrežavanje dionika za potrebe provedbe Projekata

Jedna od najvažnijih operativnih zadaća Klastera je umrežavanje javnog, privatnog i znanstveno-istraživačkog sektora u cilju identifikacije i pripreme kolaborativnih i strateških projekata obrambeno-sigurnosne industrije RH koji će pridonijeti konkurenosti dionika i samog sektora, a istovremeno olakšati financiranje kroz korištenje dostupnih izvora financiranja.

You have Successfully Subscribed!

Identifikacija strateških projekata

Klaster konkurentosti obrambene industrije ima za zadaću identificirati i aktivno koordinirati razvoj strateških projekata od interesa sektora obrambeno-sigurnosne industrije RH, a pogotovo projekte povezane s ulaganjima u istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije. Posredno je cilj Klastera pomoći nositeljima strateških projekata u traženju adekvatnih izvora financiranja za iste.

Klaster se sukladno svojoj temeljnoj definiranoj misiji fokusira na natječaje iz trenutnih i budućih Europskih Strukturnih i investicijskih Fondova (ESI) fondova putem trenutnih i budućih Operativnih programa za RH. Klaster će posebno pripremati članice i o svim ostalim potencijalnim izvorima financiranja u okviru Programa Zajednice (H2020, EDF, EDA, COSME, i sl).

You have Successfully Subscribed!

Internacionalizacija i brandiranje sektora obrambene industrije

Klaster konkurentosti obrambene industrije služi kao jedinstveni alat kroz koji članstvo dobiva podršku u smislu internacionalizacije cijelog sektora. Interes je Klastera raditi na internacionalizaciji cijelog sektora, a ne zasebno identificiranih proizvođača. Cilj će biti zajednički popularizirati cijeli sektor hrvatske obrambeno-sigurnosne industrije te raditi na integriranom pristupu i povezivanju proizvoda u povezane pakete kojima se diže vrijednost za cijeli sektor

You have Successfully Subscribed!

Lobiranje na regionalnoj, nacionalnoj i EU razini

Klaster konkurentosti obrambene industrije svojim djelovanjem i rasponom članstva predstavlja vrlo snažan alat nositeljima politika i zakonodavnih akata. Svoje smisleno djelovanje klaster je već pokazao tijekom izrade ključnih strateških dokumenata za RH (Strategije poticanja inovacija RH 2014-2020 te Strategije pametne specijalizacije 2016-2020). Klaster pruža operativnu potporu nosiocima procesa izrade Nacionalne razvojne strategije RH 2020-2030. Klaster će i u budućnosti nastaviti sa aktivnostima u pogledu mišljenja i prijedloga kojima će se olakšavati djelovanje i provedba aktivnosti od interesa industrijskim dionicima obrambeno-sigurnosnog sektora na Nacionalnoj, regionalnoj i EU razini.

You have Successfully Subscribed!

ŠESTAN-BUSCH d.o.o. -"Projekt multifunkcionalne zaštitne kacige"

Projekt multifunkcionalne zaštitne kacige kroz istraživačko-razvojne aktivnosti za cilj ima razviti novi proizvod za Sigurnost unutar civilne zaštite i spašavanja: multifunkcionalnu zaštitnu kacigu visokih tehničkih i tehnoloških karakteristika. Time se stvara preduvjet za odmicanje tvrtke Šestan Busch d.o.o iz segmenta proizvodnje obrambenih proizvoda prema više civilnoj komponentni u segmentu Sigurnosti

You have Successfully Subscribed!